مبارزه با فساد

1399/12/24 یکشنبه
 

در صورت دیدن هرگونه فساد با جناب آقای یوسف وند رییس اداره حراست و بازرسی و ارزیابی عملکرد با این شماره 021-77359566 تماس بگیرید.

قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مفاد مواد 91-92 قانون خدمات کشوری   


    افزایش 100 درصدی بازرسی از ادارات تابعه ، مناطق حفاظت شده و پاسگاه های محیط بانی در سال 1399  نسبت به سال 1398
    افزایش 22 درصدی بازرسی از ادارات تابعه ، مناطق حفاظت شده و پاسگاه های محیط بانی در سال 1400  نسبت به سال 1399
    کاهش 50 درصدی میزان تخلفات اداری نسبت به سال گذشته