.
مدیران سابق
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی مدت زمان تصدی
ناصر مهردادی دکتری محیط زیست ۹۶/۶/۱۲ - ۹۵/۷/۲
محمد هادی حیدرزاده دکتری محیط زیست ۹۵/۷/۲ - ۹۲/۷/۲
رسول علی اشرفی پور دکتری تخصصی جنگلداری ۹۲/۷/۲ - ۸۸/۱۲/۱
محمد باقر صدوق دکتری تخصصی علوم محیط زیست ۸۸/۸/۴ - ۸۶/۱۱/۲۱
سید قوام الدین بزرگیان فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-علوم محیط زیست ۸۶/۱۱/۲۱ - ۸۵/۲/۲
محمد حسن پیراسته فوق لیسانس ۸۵/۲/۲ - ۸۱/۲/۲۸
مجید شفیع پور مطلق دکتری ۸۱/۲/۲۸ - ۷۶/۱۱/۱
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *