فراخوان و اطلاعیه ها

برای دریافت اولویت های پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در سال 1398 اینجا نمایید.
برای دریافت فرم شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اینجا نمایید.
برای دریافت فرم اولیه پیشنهاد طرح یا پروژه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در اینجا نمایید.
برای مشاهده ششمین کنفرانس بین المللی - منطقه ای تغییر اقلیم اینجا کلیک نمایید.