منطقه شکار ممنوع لار

اين منطقه به مساحت حدود 37818 هکتار از سال 1384 به عنوان منطقه شكار ممنوع انتخاب شد ، در شمال شرقي و در حاشيه جنوب شرقي پارك ملي قرار دارد ، حيات وحش و گونه هاي گياهي آن مشابه پارك ملي لار مي باشد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد