معرفی مدیران

1399/5/4 شنبه
نام مدیر سمت مدرک تحصیلی رزومه کاری شماره تماس تصویر
سعید محمودی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران دکتری تخصصی تغییرات اقلیمی دانشکده برنامه ریزی علوم محیطی دانشگاه تبریز *مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس
*مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی
*مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان
2-77355781
teh.daftar@doe.ir
محمدعلی حسین پور سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل فوق لیسانس مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه تهران *رئیس اداره پژوهش و فناوری 77393325
teh.mfani2doe.ir
حمیده خدنگی سرپرست معاونت توسعه مدیریت ،حقوقی و منابع اداره کل فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان *رئیس اداره امور مالی استان سیستان و بلوچستان
*رئیس اداره امور مالی استان تهران
77359568
teh.mtm@doe.ir
زهره عبادتی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی فوق لیسانس محیط زیست-مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *معاون اداره حفاظت محیط زیست شهر ری
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهر ری
6-88861562
teh.payesh@doe.ir
فاطمه برنا معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران دکتری مهندسی کشاورزی-باغبانی دانشگاه تهران *معاون اداره حفاظت محیط زیست شهریار
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار
88861568  و 7-88344086
teh.teh@doe.ir
مجتبی یوسف وند رئیس اداره حراست فوق لیسانس مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد 77359566
teh.herasat@doe.ir
روح الله عبادی سرپرست اداره آموزش و مشارکت ‌های مردمی فوق لیسانس مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات *معاون اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار 77332422
teh.amoozesh@doe.ir
امین افتخار سرپرست اداره روابط عمومی فوق لیسانس مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی *مشاور و سرپرست اداره روابط عمومی
*سرپرست اداره آموزش و مشارکت های مردمی
77359563
teh.ravabetomomi@doe.ir
مجتبی یوسف وند سرپرست اداره مدیریت عملکرد فوق لیسانس مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد 77359007
teh.bazresi@doe.ir
محسن رضائیان سرپرست اداره برنامه،بودجه و فناوری اطلاعات لیسانس مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی 77797237-77359008
teh.tarhvabarnameh@doe.ir
فرهاد زندی ارشد اداره یگان حفاظت لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست دانشگاه پیام نور گرمسار *سرپرست معاون اداره پارک های ملی لار و پلور
*فرمانده یگان دلیچایی
*رئیس و فرمانده یگان پارک های ملی لار و پلور
77359564
6-88861562
teh.yegan@doe.ir
محمد کرمی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش،تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی فوق لیسانس مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات *معاونت محیط زیست طبیعی
*رئیس اداره محیط طبیعی
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات
 
2-77355781
سپیده وجیهی سرپرست اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست-زیستگاه ها و تنوع زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات *کارشناس مرکز پایش آلودگی هوا 
*کارشناس نظارت و پایش
*مسئول صنایع آلاینده
6-88861562
teh.payesh@doe.ir
مصطفی حاج هادی سرپرست اداره پایش و امور آزمایشگاهها فوق لیسانس شیمی-آلی دانشگاه شهید بهشتی *مسئول آزمایشگاه اداره کل 77964666
teh.lab@doe.ir
فاطمه اکبرپور سرپرست اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم فوق لیسانس مهندسی کشاورزی-علوم خاک-شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه تبریز *سرپرست اداره محیط زیست انسانی 77393325
امیرعباس احمدی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست-زیستگاهها و تنوع زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات *رئیس اداره امور حیات وحش 77147703
teh.tabiee@doe.ir
فریبا رضائی سرپرست اداره منابع انسانی و پشتیبانی فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان *سرپرست اداره روابط عمومی
*رئیس اداره پژوهش و فناوری
*رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی
77390814-77359565
teh.edari@doe.ir
حمیده خدنگی سرپرست اداره امور مالی فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان *رئیس اداره امور مالی استان سیستان و بلوچستان 77393327
teh.mali@doe.ir
علی امرالهی مجد رئیس اداره حقوقی لیسانس حقوق دانشگاه پیام نور تهران جنوب *سرپرست اداره حقوقی
*سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع
77359009
teh.hoghoghi@doe.ir
محمد طاهر ظاهری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک فوق لیسانس مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات *رئیس اداره امور مالی 36128232
عزیز عبدل زاده سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین فوق لیسانس علوم محیط زیست دانشگاه زنجان *رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت
*سرپرست اداره پشتیبانی فنی و مهندسی
36245190-36243597
teh.varamin@doe.ir
علیرضا فاضلی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان لیسانس مهندسی عمران-آب و فاضلاب دانشگاه علمی و کاربردی تهران *سرپرست اداره پشتیبانی و فنی مهندسی
*معاون اداره حفاظت محیط زیست بهارستان
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهارستان
*کارشناس شهرستان قدس
56751761
teh.baharestan@doe.ir
محمود‌رضا سعیدپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت لیسانس میکروبیولوژی دانشگاه آزاد قم *رئیس اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار
*سرپرست معاونت فنی اداره کل
36020209
teh.pakdasht@doe.ir
عزیز میکائیلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی دماوند *سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ورامین
*رئیس اداره مدیریت عملکرد
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت
7627925
teh.pardis@doe.ir
امامعلی یگان‌زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا لیسانس مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی کرج *رئیس منطقه حفاظت شده ورجین
*رئیس و فرمانده یگان اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار
36735001
teh.pishva@doe.ir
محمد فریدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند فوق لیسانس مهندسی منایع طبیعی-جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیشوا
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه
76343738
teh.damavand@doe.ir
زهره عبادتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری فوق لیسانس محیط زیست-مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *معاون اداره حفاظت محیط زیست شهر ری
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهر ری
55028242
teh.reiy@doe.ir
شیدا آکار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست قدس
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان
65278552-65278550
teh.shahriar@doe.ir
رضا شایسته رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس فوق لیسانس مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر
*رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی
46802028-46802027
teh.ghods@doe.ir
مهناز مدیریان رییس فرمانده یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *مسئول دبیرخانه آب و فاضلاب استان
*کارشناس مسئول پایش
*مسئول پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی
65421260
teh.malard@doe.ir
الهه بیگی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر فوق لیسانس آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور مرکز *معاون اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر
56475155
teh.eslamshahr@doe.ir
داریوش فرخی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی بابل *کارشناس مسئول اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه 76442125
teh.firoozkooh@doe.ir
علیرضا عطائی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم لیسانس آلودگی محیط زیست آموزشکده محیط زیست *معاون اداره حفاظت محیط زیست رباط کریم
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط کریم 
56427720
teh.robatkarim@doe.ir
حمید ناهیدی فر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات *معاون پارک های ملی خجیر و سرخه حصار
*معاون اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات
26507233
teh.shemiranat@doe.ir
سید حسن فراهانی رئیس اداره پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار لیسانس حفاظت و حمایت منابع طبیعی دانشگاه علمی و کاربردی *رئیس اداره حفاظت محیط زیست پردیس
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دماوند
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه
77329192
teh.khojir@doe.ir
عزیز میکائیلی سرپرست اداره پارک‌های ملی لار و پلور فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی دماوند *
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ورامین
*رئیس اداره مدیریت عملکرد
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت
01143342441
 
بيشتر
سال 1400 سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها