معرفی مدیران

1399/5/4 شنبه
نام مدیر سمت مدرک تحصیلی رزومه کاری شماره تماس تصویر
علیرضا مزینانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران *دکترای تخصصی محیط زیست(گرایش ارزیابی و آمایش)
*کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست (گرایش حقوق محیط زیست)
*مدیر کل دفتر شکارو صید سازمان محیط زیست
*مدیر کل حراست سازمان محیط زیست
*مدیر کل امور اداری سازمان محیط زیست
*مدیر کل بازرسی و پاسخگویی سازمان محیط زست
2-77355781
teh.daftar@doe.ir
علیرضا رحمتی معاون مدیرکل و رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران دکترای برنامه ریزی شهری و روستایی *رییس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
*رییس گروه توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست
*معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
*معاون فنی دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان

88861568  و 7-88344086

teh.teh@doe.ir
 
محمد طاهر ظاهری معاون توسعه مدیریت ،حقوقی و منابع اداره کل فوق لیسانس مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
*رئیس اداره امور مالی
*رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک
77359568
teh.mtm@doe.ir