معرفی مدیران

1399/5/4 شنبه
نام مدیر سمت مدرک تحصیلی رزومه کاری شماره تماس تصویر
علیرضا مزینانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران *دکترای تخصصی محیط زیست(گرایش ارزیابی و آمایش)
*کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست (گرایش حقوق محیط زیست)
*مدیر کل دفتر شکارو صید سازمان محیط زیست
*مدیر کل حراست سازمان محیط زیست
*مدیر کل امور اداری سازمان محیط زیست
*مدیر کل بازرسی و پاسخگویی سازمان محیط زست
2-77355781
teh.daftar@doe.ir
محمدعلی حسین پور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل فوق لیسانس مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه تهران *رئیس اداره پژوهش و فناوری
*معاون فنی اداره کل
77393325
teh.mfani2doe.ir