مفاد مواد 91-92 قانون خدمات کشوری

1399/1/31 یکشنبه
برای دریافت فایل تشریح مفاد مواد  91-92 قانون خدمات کشوری اینجا کلیک کنید.
سال 1400 سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها