عملکرد اداره کل استان تهران

برای دریافت عملکرد گرامیداشت هفته محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در سال 1398 اینجا کلیک کنید.
برای دریافت عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران  در سال 1397 اینجا کلیک کنید.
سال 1398  سال رونق توليد