معرفی مدیران

1399/5/4 شنبه
نام مدیر سمت مدرک تحصیلی رزومه کاری شماره تماس تصویر
سعید محمودی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران دکتری تخصصی تغییرات اقلیمی دانشکده برنامه ریزی علوم محیطی دانشگاه تبریز *مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس
*مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی
*مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان
2-77355781
teh.daftar@doe.ir
محمدعلی حسین پور سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل فوق لیسانس مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه تهران *رئیس اداره پژوهش و فناوری
*معاون فنی اداره کل
77393325
teh.mfani2doe.ir
حمیده خدنگی سرپرست معاونت توسعه مدیریت ،حقوقی و منابع اداره کل فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان *رئیس اداره امور مالی استان سیستان و بلوچستان
*رئیس اداره امور مالی استان تهران
*معاون اداره توسعه مدیریت و منابع

 
77359568
teh.mtm@doe.ir
زهره عبادتی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی فوق لیسانس محیط زیست-مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *معاون اداره حفاظت محیط زیست شهر ری
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهر ری
*معاون نظارت و پایش اداره کل
6-88861562
teh.payesh@doe.ir
فاطمه برنا معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران دکتری مهندسی کشاورزی-باغبانی دانشگاه تهران *معاون اداره حفاظت محیط زیست شهریار
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار
88861568  و 7-88344086
teh.teh@doe.ir
مجتبی یوسف وند رئیس اداره حراست فوق لیسانس مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد 77359566
teh.herasat@doe.ir
روح الله عبادی سرپرست اداره آموزش و مشارکت ‌های مردمی فوق لیسانس مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات *معاون اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار
*رییس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی
77332422
teh.amoozesh@doe.ir
امین افتخار سرپرست اداره روابط عمومی فوق لیسانس مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی *مشاور و سرپرست اداره روابط عمومی
*سرپرست اداره آموزش و مشارکت های مردمی
77359563
teh.ravabetomomi@doe.ir
مجتبی یوسف وند سرپرست اداره مدیریت عملکرد فوق لیسانس مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد 77359007
teh.bazresi@doe.ir
محسن رضائیان سرپرست اداره برنامه،بودجه و فناوری اطلاعات فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد تهران مرکز *سرپرست اداره پشتیبانی و مهندسی
*رییس اداره برنامه ریزی و منابع
77797237-77359008
teh.tarhvabarnameh@doe.ir
فرهاد زندی ارشد اداره یگان حفاظت لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست دانشگاه پیام نور گرمسار *سرپرست معاون اداره پارک های ملی لار و پلور
*فرمانده یگان دلیچایی
*رئیس و فرمانده یگان پارک های ملی لار و پلور
77359564
6-88861562
teh.yegan@doe.ir
محمد کرمی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش،تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی فوق لیسانس مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات *معاونت محیط زیست طبیعی
*رئیس اداره محیط طبیعی
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات
*رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش
 
2-77355781
سپیده وجیهی سرپرست اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست-زیستگاه ها و تنوع زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات *کارشناس مرکز پایش آلودگی هوا 
*کارشناس نظارت و پایش
*مسئول صنایع آلاینده
*رییس اداره نظارت و پایش
6-88861562
teh.payesh@doe.ir
مصطفی حاج هادی سرپرست اداره پایش و امور آزمایشگاهها فوق لیسانس شیمی-آلی دانشگاه شهید بهشتی *مسئول آزمایشگاه اداره کل
*رییس اداره امور آزمایشگاه اداره کل
77964666
teh.lab@doe.ir
فاطمه اکبرپور سرپرست اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم فوق لیسانس مهندسی کشاورزی-علوم خاک-شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه تبریز *سرپرست اداره محیط زیست انسانی
*رییس اداره محیط زیست انسانی
77393325
امیرعباس احمدی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست-زیستگاهها و تنوع زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات *رئیس اداره امور حیات وحش
*رییس اداره محیط طبیعی
77147703
teh.tabiee@doe.ir
فریبا رضائی سرپرست اداره منابع انسانی و پشتیبانی فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان *سرپرست اداره روابط عمومی
*رئیس اداره پژوهش و فناوری
*رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی
*رییس اداره امور اداری اداره کل
77390814-77359565
teh.edari@doe.ir
حمیده خدنگی سرپرست اداره امور مالی فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان *رئیس اداره امور مالی استان سیستان و بلوچستان 77393327
teh.mali@doe.ir
علی امرالهی مجد رئیس اداره حقوقی لیسانس حقوق دانشگاه پیام نور تهران جنوب *سرپرست اداره حقوقی
*سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع
77359009
teh.hoghoghi@doe.ir
محمد طاهر ظاهری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک فوق لیسانس مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات *رئیس اداره امور مالی 36128232
عزیز عبدل زاده سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین فوق لیسانس علوم محیط زیست دانشگاه زنجان *رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت
*سرپرست اداره پشتیبانی فنی و مهندسی
36245190-36243597
teh.varamin@doe.ir
علیرضا فاضلی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان لیسانس مهندسی عمران-آب و فاضلاب دانشگاه علمی و کاربردی تهران *سرپرست اداره پشتیبانی و فنی مهندسی
*معاون اداره حفاظت محیط زیست بهارستان
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهارستان
*کارشناس شهرستان قدس
56751761
teh.baharestan@doe.ir
محمود‌رضا سعیدپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت لیسانس میکروبیولوژی دانشگاه آزاد قم *رئیس اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار
*سرپرست معاونت فنی اداره کل
36020209
teh.pakdasht@doe.ir
عزیز میکائیلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی دماوند *سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ورامین
*رئیس اداره مدیریت عملکرد
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت
7627925
teh.pardis@doe.ir
امامعلی یگان‌زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا لیسانس مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی کرج *رئیس منطقه حفاظت شده ورجین
*رئیس و فرمانده یگان اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار
36735001
teh.pishva@doe.ir
محمد فریدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند فوق لیسانس مهندسی منایع طبیعی-جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیشوا
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه
76343738
teh.damavand@doe.ir
زهره عبادتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری فوق لیسانس محیط زیست-مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *معاون اداره حفاظت محیط زیست شهر ری
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهر ری
55028242
teh.reiy@doe.ir
شیدا آکار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست قدس
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان
65278552-65278550
teh.shahriar@doe.ir
رضا شایسته رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس فوق لیسانس مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر
*رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی
46802028-46802027
teh.ghods@doe.ir
مهناز مدیریان رییس فرمانده یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات *مسئول دبیرخانه آب و فاضلاب استان
*کارشناس مسئول پایش
*مسئول پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی
65421260
teh.malard@doe.ir
الهه بیگی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر فوق لیسانس آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور مرکز *معاون اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر
56475155
teh.eslamshahr@doe.ir
داریوش فرخی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی بابل *کارشناس مسئول اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه 76442125
teh.firoozkooh@doe.ir
علیرضا عطائی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم لیسانس آلودگی محیط زیست آموزشکده محیط زیست *معاون اداره حفاظت محیط زیست رباط کریم
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط کریم 
56427720
teh.robatkarim@doe.ir
رضا سالاروند سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات فوق لیسانس حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز مسئول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه
مسئول حقوقی محیط زیست شهر تهران
26507233
teh.shemiranat@doe.ir
سید حسن فراهانی رئیس اداره پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار لیسانس حفاظت و حمایت منابع طبیعی دانشگاه علمی و کاربردی *رئیس اداره حفاظت محیط زیست پردیس
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دماوند
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه
77329192
teh.khojir@doe.ir
عزیز میکائیلی سرپرست اداره پارک‌های ملی لار و پلور فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی دماوند *
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ورامین
*رئیس اداره مدیریت عملکرد
*سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت
01143342441
 
1