انتقادات و پیشنهادات

سال 1400 سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها